Adatvédelmi nyilatkozat

Alapadatok          

Az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-100898 számon nyilvántartásba vette.

Az adatkezelő elérhetősége:

Bodor Zsolt

E-mail: info@hdd-tox.hu

1. Bevezető

1.1. Jelen Adatkezelési Szabályzat a HD D-TOX Kft – (továbbiakban: Üzemeltető) internetes honlapon a Webáruházat használók (továbbiakban: Felhasználó) önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

1.2. Az Üzemeltető az alábbi szolgáltatási tevékenységi körökben kezeli a Felhasználói adatokat:

–  weboldal adatbázis

– hitlevél

(továbbiakban együttesen: Szolgáltatások), a Szolgáltató üzlethelyiségében való személyes átvétellel, vagy harmadik személy fuvarozási tevékenységet folytató gazdasági társaság által történő kiszállítással.

1.3. A jelen Adatkezelési Szabályzat (illetve egyszerűsített formában annak releváns és az alapvető jogok érvényesüléséhez szükséges részeinek) megismerése után, a web-oldalra történő regisztrációval a Felhasználó hozzájárul, hogy megadott személyes adatait az Üzemeltető jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

2. Az adatkezelés elvei

2.1. A Webáruház igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelést az Üzemeltető a Felhasználók magánszférájának védelme és tiszteletben tartása érdekében a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban kezeli.

2.2. Az Üzemeltető kizárólag a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi ideig és arra a célra, amelyet jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott, és amelyhez a Felhasználó a regisztráció során hozzájárulását adta.

2.3. Az Üzemeltető annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa, minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz.

2.4. Jelen Adatkezelési Szabályzatban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

2.5. Üzemeltető adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a);
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (különösen a 155.§-a);
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő egyes kérdéseiről (különösen a 13/A. §-a);

  3. Az adatkezelés célja

  3.1. A Webáruházzal kapcsolatos adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató és a Felhasználók közötti kapcsolatot megteremtse, a releváns információkat a szolgáltató rendelkezésére bocsájtsa. A Webáruház és a Felhasználók közötti szerződések létrejöttéhez szükséges információt továbbítsa.

  4. Az adatkezelés jogalapja

  4.1. A személyes adatok felvétele és kezelése a Webáruházat igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a Felhasználó a regisztrációs felület kitöltése és a „Regisztráció” gomb megnyomása útján ad meg.

  4.2. Az adatkezelést az Üzemeltető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-100898

  5. A kezelt adatok köre, adatkezelő, adatfeldolgozó

  5.1. A Webáruház kizárólag regisztrációval vagy közösségi hálózat útján vehető igénybe. A webes regisztráció és megrendelés során kezelt adatok: az e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint, ha ettől eltérő a szállítási cím. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért, adatai frissítéséért, kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

  5.2. A kezelt adatok köre továbbá: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató Felhasználó IP címe, a Webáruház használatához igénybe vett készülékének és böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

  5.3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (infotv. 5,§(1) a. pont)

  5.4. Üzemeltető, a felhasználói élmény növelése érdekében Felhasználó számítógépén kis méretű adatcsomagot, úgynevezett sütiket (cookie) helyez el és olvas vissza. Abban az esetben ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a csomagot kezelő Szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A használt süti session ID, amely alapján beazonosítható Felhasználó a rendszeren, így Felhasználó a Webáruházba mindaddig belépve marad amíg abból ki nem jelentkezik. Ez azzal a veszéllyel járhat, hogy ugyanazon készüléket használó, más személyek számára is láthatóvá és kezelhetővé válik a Felhasználó felülete. Az ilyen esetekből adódó következményekért a Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

  5.5. A sütik segítségével begyűjtött adatokat nem személyes adatokként kezeljük, azonban ha a nem személyes adatok személyes adatokhoz kapcsolódnak, az ilyen összekapcsolt adatokat a jelen Adatkezelési Szabályzat értelmében személyes adatként kezeljük.

  6. Az adatkezelés időtartama

  6.1. Az Üzemeltető a jelen Adatkezelési Szabályzatban, az alábbiakban meghatározott időtartam alatt kezeli a Felhasználó által megadott személyes adatokat. Üzemeltető a Webáruház működtetése céljából kezelt személyes adatokat az adatkezelési cél megszűnésével (értve ez alatt a Szolgáltatásokra vonatkozó Szerződés megszűnését) vagy a Felhasználó ilyen tartalmú rendelkezése alapján véglegesen törli, és az adatkezelést megszünteti.

  6.2. A Webáruházi feliratkozásról, bármikor lehetőség van leiratkozni az info@3d-ink.hu címre küldött „leiratkozás” tárgyú levéllel. Ekkor visszaállíthatatlanul eltávolítjuk Felhasználó profilját, amely egyúttal az adatkezeléshez megadott hozzájárulás visszavonásának minősül. A profil törlését és a hozzájárulás visszavonását követően a Webáruház nem vehető igénybe, arra csak újbóli regisztrációt követően van lehetőség.

  7. Adattovábbítás

  7.1. Az Üzemeltető a Webáruház működtetésével kapcsolatos személyes adatokat bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett. E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok körének megjelölése mellett az Üzemeltető rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat.

  7.2. A Szolgáltatásokhoz kapcsolódó Szerződések létrejöttéhez szükséges adatokat az Üzemeltető a Szolgáltatók felé továbbíthatja.

  8. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

  8.1. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a Webáruház a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot.

  9. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

  Az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Adatkezelési Szabályzatban ismertetett jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel a Felhasználó a személyazonosságának és az adattal való kapcsolatának igazolása esetén élhet.

  9.1. Adatok módosítása, törlése, zárolása

  9.1.1. A Felhasználó bármikor módosíthatja a felhasználói felületen kialakított profilját, illetve megadott személyes adatait, vagy kérheti azok törlését (a kötelező adatkezelés kivételével) vagy zárolását, az info@3d-ink.hu mail címen.

  9.1.2. Üzemeltető törli a Felhasználó személyes adatait, ha azok kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

  9.2. Tájékoztatás

  9.2.1. A Felhasználó bármikor jogosult az Üzemeltetőtől tájékoztatást kérni rá vonatkozó személyes adatokról az info@3d-ink.hu  címen. A Felhasználó kérelmére az Üzemeltető tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adja meg a Felhasználó által kért tájékoztatást.

  9.3. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

  9.3.1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kötelező adatkezelés kivételével);

  ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

  9.3.2. Ha az Üzemeltető a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja.

  9.4. Jogorvoslat

  Ha a Felhasználó (vagy más érintett) úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége:

  Cím: 1145 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

  Honlap: www.naih.hu

  Telefon: +36-1-391-1400

  /userfiles/files/NAIH_100898_2016.pdf

 

ingyenes konzultáció

legnépszerűbb termékeink


Philament High Transparent - 1,75mm
13.335 Ft

KOSÁRBA

MetalFil - Ancient Bronze - 1,75mm
17.990 Ft

KOSÁRBA

StoneFil - Terracotta - 1,75mm
11.500 Ft

KOSÁRBA

Philament Heat Resistant - 1,75mm
13.335 Ft

KOSÁRBA

Kiemelt termékek

KAPCSOLAT

telefon: 36 70 535 3165

email: info@3d-ink.hu

web: www.3d-ink.hu

KÖZÖSSÉG